OPD Fußballtunier 1964

Mannschaft der Ausbildungsstelle Gießen

Ausbilder Ewald Leidecker, Horst Klose, Karl Schorge
Hermann Steubing, Roland Ochs, Rainer Bastian, Heiko Anton, Dieter Fritsch, ?, Franz Walter, Wolfgang Droß, Wolfgang Sohl
Wolfgang Bellof, Dieter Rink, Johannes Faulstich, Peter Müller, Bernd Nickel

Tunierpause:
Dieter Rink, Wolfgang Sohl, Heiko Anton, Ausbilder Horst Klose, Ausbilder Hans Duhs, Peter Müller, Bernd Nickel
Tunierpause:
?, Hermann Steubing, Johannes Faulstich

 

OPD Fußballtunier 1966

Mannschaft der Ausbildungsstelle Gießen

Ausbilder Karl Schorge, Hans Döring, Harald Lang, Bernd Nickel, Gerhard Henkel, Edwin Roth, ?
?, Roland Ochs
Knut Schapke, ?, Bernhard Tamme,?, Willibald Ackermann, Kurt Lang

Tunierpause Platzwahl durch Mannschaftskapitän Roland Ochs

Mannschaft Gießen in der Tunierpause